Privacyverklaring

De gemeente Peel en  Maas gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. We geven nooit zomaar gegevens aan anderen. Behalve als dat volgens de wet verplicht is. Of als het nodig is om uw aanvraag te kunnen behandelen. En dan gebruiken we uw gegevens alleen voor deze aanvraag.

1. Hoe gaan wij om met uw gegevens

In de meeste gevallen geeft u ons zelf uw persoonsgegevens. Die behandelen we altijd vertrouwelijk. Wij beschermen uw persoonsgegevens om te voorkomen dat ze misbruikt worden of verloren gaan. We doen dat volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Deze link gaat naar een externe website).

Gegevens opvragen met uw toestemming

Soms mogen wij uw persoonsgegevens bij andere organisaties opvragen. Bijvoorbeeld als u schuldhulpverlening of een bijstandsuitkering aanvraagt. Als we gegevens over uw gezondheid vragen, dan leggen wij u uit waarom. Medische gegevens van uw behandelaar krijgen wij alleen als u daarvoor toestemming geeft met een getekende verklaring.

Gegevens delen met anderen

Soms is het nodig dat wij uw gegevens geven aan organisaties waarmee wij samenwerken, zoals onder meer andere gemeenten, provincie, rijk maar ook OM en politie. Daarnaast delen wij gegevens met organisaties als die betrokken zijn bij een (zorg)plan dat met u is opgesteld. Wij verstrekken dan alleen die gegevens die noodzakelijke zijn om het doel te bereiken waarvoor u de gegevens heeft verstrekt.

Bijzondere situaties

In bijzondere situaties delen wij uw gegevens met andere organisaties zonder dat u dit (meteen) weet. In dat geval wegen andere belangen zwaarder dan die van u. Bijvoorbeeld bij een melding van huiselijk geweld of kindermishandeling. Of bij de opsporing van fraude. Maar ook dan delen we alleen de daarvoor noodzakelijke gegevens.

2. Dit zijn uw rechten

De gemeente Peel en Maas gaat veilig en zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Toch kan het voorkomen dat u hierover meer wilt weten, of dat u het ergens niet mee eens bent. U hebt het recht ons te vragen om:

Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (Deze link gaat naar een externe website)  vindt u meer uitleg over deze rechten.

Gebruikmaken van uw rechten

De belangrijkste verzameling van uw persoonsgegevens bij de gemeente staat in de Basisregistratie Personen (BRP). Wilt u weten welke gegevens van u zijn opgenomen in de BRP? Ga dan naar mijn.overheid.nl (Deze link gaat naar een externe website).  Wilt u weten wie de gegevens uit de BRP krijgt? Kijk dan op wiekrijgtmijngegeven.nl (Deze link gaat naar een externe website).

Om gebruik te maken van uw rechten kunt u een e-mail sturen.

Klacht indienen

Vindt u dat de gemeente uw verzoek niet correct heeft afgehandeld? Vindt u dat de gemeente niet zorgvuldig is omgegaan met uw privacy? Of bent u het er niet mee eens dat wij persoonsgegevens van u verwerken? Dan kunt u een klacht indienen. Wij handelen uw klacht binnen 6 weken af.

Toezichthouder

Het is belangrijk dat de gemeente vertrouwelijke gegevens op de juiste manier gebruikt. Daarom is er een onafhankelijke toezichthouder: de Functionaris voor de Gegevensbescherming. Die controleert of de gemeente het privacy- en informatiebeveiligingsbeleid goed uitvoert. Wilt u contact met de Functionaris voor de Gegevensbescherming van de gemeente Peel en Maas? Bel ons dan op 077 306 6666 of stuur een e-mail naar fg@peelenmaas.nl.

3. Dit doen wij met uw gegevens

De gemeente gebruikt persoonsgegevens bijvoorbeeld om u uit te nodigen voor verkiezingen, om belastingen te heffen of een uitkering te verlenen.

Alles wat de gemeente Peel en Maas met uw persoonsgegevens doet, staat in een overzicht: het ‘Register van verwerkingen’. Hierin staat onder andere:

4. Regelgeving en begrippen

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Vanaf 25 mei 2018 gelden nieuwe Europese regels. Die staan in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De gemeente Peel en Maas voldoet daar aan. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens  vindt u meer informatie over de AVG.

Het gemeentelijke privacybeleid

Gemeente Peel en Maas heeft de manier waarop zij omgaat met uw persoonsgegevens vastgelegd in gemeentelijk privacybeleid.

Autoriteit Persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is de landelijke toezichthouder voor privacy. Heeft u een klacht ingediend of bezwaar gemaakt bij de gemeente over uw persoonsgegevens? Komt u er samen niet uit? Dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Persoonsgegevens

Bij Persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Bijvoorbeeld uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres. Maar ook gegevens over uw gezondheid of godsdienst. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u meer informatie over persoonsgegevens en de bescherming daarvan.

Verwerken

Onder het verwerken van persoonsgegevens valt eigenlijk alles wat met persoonsgegevens gebeurt: verzamelen, opslaan, aanpassen, inzien, vernietigen, enzovoort.

5. Beveiliging van de persoonsgegevens

De gemeente Peel en Maas zorgt voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij onder zich heeft, in de lijn van de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

6. Cookieverklaring

Onze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig tekstbestand dat met pagina’s op een website wordt meegestuurd. Dit bestand wordt door de browser op je pc, tablet of mobiele telefoon opgeslagen. Een website kan de informatie van het bestand bij een later bezoek weer herkennen. Sommige cookies zijn noodzakelijk, omdat de website het anders niet doet. Bijvoorbeeld voor het invullen van formulieren.

Wat voor cookies gebruiken wij?

Links

Op onze site zijn ook links naar andere websites te vinden. Deze sites kunnen op een andere manier met cookies omgaan. Dit kun je lezen op de betreffende website.